Thời gian khuyến mãi: từ 01/05/2023Đối tượng khuyến mãi: tất cả thành viên nhà đàiNội dung khuyến mãi: địa điểm được đề xuất chính thức,...